Általános szerződési és felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.artotek.hu és artotek.net internetes honlap (a továbbiakban együttesen: Honlap) tartalomszolgáltatójának a Onlinemarket Kft. (székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-376028, adószáma: 28834364-2-41; továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a www.artotek.hu/adatvedelem oldalon érhető el. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat és ne helyezzen el azon hirdetést, véleményt, információt, megosztást.

3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.

4. A Honlapon bemutatott alkotásokat a Honlapon hirdetők kínálják eladásra. A Honlap a bemutatott alkotások adásvételi ügyletében semmilyen módon és formában nem vesz részt sem vevői, sem eladói, sem más minőségben.

I/2. Szolgáltatások

A Honlap szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak galériák, kereskedők, alkotók és magánszemélyek számára műalkotásaik értékesítésére. A Honlap sem saját nevében, sem megbízás alapján nem folytat alkotás-értékesítési tevékenységet. Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy hirdetőink az általuk értékesíteni kívánt alkotások vevőit megtalálják. A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásai egy részét vagy egészét megváltoztassa.

I/3. Ellenőrzés

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlap nem ellenőrzi a meghirdetett alkotások minőségét, állapotát, eredetiségét, tulajdonosának személyét, tulajdonjogi helyzetét, származási helyét, leírásának valódiságát, a hirdetésekben foglaltak valóságtartalmát, illetve a hirdető értékesítési jogosultságát.

I/4. A jogszabályoknak való megfelelés

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy és műalkotások felhasználására, vásárlására, terjesztésére, promócióira, reklámozására és értékesítésére kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Honlap szerepe a műalkotások értékesítésével kapcsolatban arra korlátozódik, hogy elősegíti a kapcsolatfelvételt a leendő vásárló és az eladásra kínált alkotások eladójával. A Honlap nem vizsgálja felül vagy értékeli az eladásra kínált alkotásokat és nem ellenőrzi az eladók által az alkotásokkal kapcsolatban megadott leírásokat vagy adatokat, információkat. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap használata, az alkotások hirdetése során betartja a műalkotásokra vonatkozó összes vonatkozó jogszabályt, jogszabálynak nem minősülő szabályozást és hatósági előírást, rendelkezést. A Felhasználó korlátlan kártérítési és kártalanítási felelősséggel tartozik a Honlap, illetve annak üzemeltetője és munkatársai, továbbá partnerei és minden jóhiszemű harmadik fél felé, amennyiben az alkotások eladásra való felkínálása, megvásárlása vagy terjesztése, illetve a Honlap használata során a jogkövető, jóhiszemű joggyakorlás követelményeit megsérti, továbbá az ilyen magatartás mindennemű jogkövetkezményét kizárólagosan és közvetlenül viseli.

I/5. Felhasználói tartalmak

A Honlapon található hirdetéseket és profilokat Felhasználóink töltik fel, melyeket előzetes értesítés nélkül változtathatnak meg. A hirdetésekben és a profilokban feltüntetett adatokért, információkért az azokat feltöltő Felhasználó teljes felelősséggel tartozik. A Honlap a fentiekre figyelemmel nem garantálja, hogy a hirdetők betartják az összes vonatkozó törvényt, egyéb jogszabályt és előírást, továbbá azt, hogy a feltöltött tartalmak minden esetben valóságosak és aktuálisak. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

I/7. Felhasználói tartalmak felhasználása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy weboldalán, valamint kizárólag saját reklám- és promóciós anyagokban felhasználja az eladásra kínált vagy a weboldalán értékesített alkotásokról készült képeket (beleértve a fotóalkotásokat is). A Felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz minden további jogdíj igény nélkül kifejezetten hozzájárul.

I/8. A Honlap használata

A Honlap használata során tiltott minden olyan magatartás, eljárás, amely

 1. bármilyen módon jogszabálysértő, kötelező egyéb szabályokat, normákat sért, visszaélésszerű      vagy     sérti harmadik személyek, illetve a Honlap törvényes jogait, érdekeit,
 2. során a Honlap szolgáltatásait 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen, a Honlap használatában ideiglenesen vagy határozatlan időre felfüggesztett személy veszi igénybe;        
 3. eredményeként hamis, pontatlan, félrevezető vagy rágalmazó tartalmak (ideértve a védett személyes adatokat is) kerülnek a Honlapon közzétételre,
 4. során a Honlapot spam- vagy lánclevél küldésre vagy piramisjáték szervezésére használják,
 5. során a Honlapra – a Felhasználók tartalmait vagy a rendszer működését veszélyeztető, károsító - vírus vagy más kártékony informatikai tartalom kerül; tiltott továbbá
 6. a Honlapról származó tartalmak másolása, módosítása vagy terjesztése és/vagy
   a Honlap szerzői jogainak és védjegyei oltalmának megsértése, vagy
 7. a felhasználókról szóló információk, adatok gyűjtése vagy azokkal való bármilyen más módon történő visszaélés.

A Felhasználó elfogadja, hogy nem ösztönöz vagy segít harmadik felet a fent meghatározott tiltott magatartások bármelyikének megvalósításában. A jelen pontban foglalt rendelkezések bármilyen megsértése a jelen Szerződés lényeges megsértését jelenti. E rendelkezések megsértése esetén a Honlapnak egyoldalúan jogában áll megtiltani a szerződésszegő Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz és felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatások használatára vonatkozó hozzáférési lehetőséget.

I/9. Elállási jog, visszatérítési szabályok

A megrendelt és kifizetett szolgáltatás nem vonható vissza, az elállási jog csak jogszabályban rögzített esetekben és módon gyakorolható.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Jelen Szolgáltatás esetén a megrendelés visszaigazolásával kezdetét veszi a szerződés teljesítése Szolgáltató részéről (visszaigazolással együtt aktiválódik a szolgáltatás), így a Felhasználót a visszaigazoló e-mail üzenet megérkezése előtt illeti meg a szerződéskötési ajánlatának visszavonása.

Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Szolgáltató részére postai levél vagy e-mail útján. Felhasználó e célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Nem illeti meg a Felhasználót az felmondás joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználót a visszaigazolt megrendelés alapján a Szolgáltatás tekintetében az elállási jog nem illeti meg azon körülményekre tekintettel, mely szerint

•          a Szolgáltató a Felhasználónak a megrendelés során kifejezett, előzetes beleegyezése alapján kezdi meg a szolgáltatás teljesítését,

•          a Felhasználó a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti felmondási jogát.

A fentiek tekintetében Felhasználót sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg a szolgáltatás aktiválást követően.


A Felhasználó a Honlapon közzétett hirdetését a közzétételt követően bármikor eltávolíthatja, törölheti. A hirdetések törlése a megvásárolt szolgáltatás díját nem érinti, a díj visszatérítésére nincs mód.          
Ha hirdetése nem jelenik meg az artotek.hu webhelyen a fizetéstől számított két munkanapon belül, úgy a technikai probléma miatt kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az info@artotek.hu email-címen. Amennyiben a technikai probléma a Honlap rendszerében van és további két munkanapon belül nem hárítható el, úgy a Szolgáltató a megfizetett díjat visszatéríti.

Visszatérítési kérelem benyújtásához a fenti email-címen van mód.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje a jogsértő, visszaélésszerű tartalmakat, a jogsértő Felhasználó által létesített, továbbá a régóta inaktív, nem használt fiókokat, nem frissített, elavult tartalmakat.

I/10. Felhasználói adatok, információk

A Honlap használata során bizonyos személyes adatok (a továbbiakban: "Felhasználói információk") megadása a rendszer használata érdekében kötelező. Az ilyen felhasználói adatok kezelésére és védelmére vonatkozó adatkezelési szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Honlap látogatásával és használatával tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A Felhasználó felelős az általa megadott felhasználói adatok pontosságáért és tartalmáért és vállalja, hogy azokat naprakészen tartja.

A Honlap használatához nem kérünk bizalmas, titkos vagy védett adatokat. A megadott adatok, információk, kommunikációs tartalmak nem minősülnek bizalmasnak vagy titkosnak és a Honlap adatvédelmi szabályaival összhangban, törvényes keretek között bármilyen módon felhasználhatóak.

A megadott adatok és információk, továbbá a feltöltött tartalmak (együttesen: tartalmak) tekintetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy azok felett a rendelkezési és felhasználási joga fennáll és azt, hogy azok felhasználása nem sérti harmadik fél jogait.A Honlap nem vállalja a tartalmak karbantartását és bármikor törölheti vagy megsemmisítheti azokat.

 

II. Felhasználási Feltételek

 1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

· a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges,

· a Honlap használata (hirdetések, felhasználói tartalmak közzététele) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: magánszemélyként történő regisztráció esetén: családnév, keresztnév, ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám, felhasználónév, e-mailcím, jelszó. Jogi személyek regisztrációja: cégnév, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, irányítószám, megye, város, utca, házszám, telefon, weboldal, választott felhasználónév, jelszó, e-mail cím. Hirdetés feladásakor megadásra kerülő adatok: alkotás címe, alkotó, ár, kategória, állapot, műleírás, stílus, méretek, súly, szállítási feltételek, származási és tárolási hely. Profil létrehozása esetén név, tevékenységleírás, alkotó esetében kiállítások, elismerések, portfólió-adatok, galéria és műkereskedő esetében kiállítások, vásárok adatai, képviselt művészek neve, portfólió-adatai. Szolgáltató megjelenési helyet biztosít Felhasználó részére hirdetései - listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.artotek.hu internetes címen levő adatbázisban. illetve keresőrendszerben. Szolgáltató Felhasználó hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. A felhasználó részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik akár link útján is.

 

 1. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni. Felhasználónak minősül az oldalon az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre azonos a társaság a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan.

Szolgáltató által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, alkotás hirdetéseit és profiljait Felhasználó helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Szolgáltató adatbázis importálási lehetőséget biztosít Felhasználónak.

Felhasználó által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával. Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Megállapodásban határozzák meg a szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a díj megfizetését, az Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít. A Szolgáltató online felületén megrendelt szolgáltatás esetén a Felhasználó a megrendeléskor a megrendelt díjcsomag szolgáltatásait jogosult igénybe venni a szolgáltatási díj megfizetését követően. A szolgáltatás feltételeire ebben az esetben az általános szerződési feltételek az irányadóak.

Szolgáltató jogosult külső partner által nyújtott Közvetített Szolgáltatás értékesítésére Felhasználó felé. Ingyenes alkotáshirdetés és regisztráció, a honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A hirdetővel való kapcsolatfelvétel regisztrációhoz kötött. Magánszemély Felhasználó regisztrációt követően 2 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a honlapon /csak szöveggel/.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató haladéktalanul biztosítja az 2 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

 1. A hirdetés díja

            

A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások díj ellenében érhetőek el.

Szolgáltató által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek. A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Felhasználó használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a Szolgáltató által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt a Szolgáltató felhívására haladéktalanul visszafizetni.

Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével. Szolgáltató a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltüntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényesjegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Szolgáltató jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet. Szolgáltató az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt.

Az e-mailben történő közlést felek elfogadják. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható.

 

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

· az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

· a jogszabályi környezet megváltozása,

· az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

· vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben a Felhasználó a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

 A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 

3/a. Bankkártyával történő fizetésre vonatkozó rendelkezések

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (artotek.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.


Tudomásul veszem, hogy a(z) Onlinemarket Kft. (1036 Budapest Kolosy tér 1/a.) adatkezelő által a(z) www.artotek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


 1. A regisztráció során a Felhasználó köteles a regisztrációs lapot a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitölteni. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, azokat nem megfelelő formátumban adja meg vagy olyan felhasználói nevet választ, amely már létezik, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül és tartalma nem ütközik regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát elfogadja. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében.

 

 1. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

        7.  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

       8.   A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget és teljes szavatosságot vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

       9.   A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

      10.  A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.

      11.  A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizárja minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

12.       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

13.       Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken: Név: Onlinemarket Kft. E-mail: info@artotek.hu Telefon: +36 1 247-2244 Székhely: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a.

 

Felhasználói Tartalmak (hirdetések, hozzászólások)

14.

14.1. A felhasználói tartalmak (hirdetések) (a továbbiakban: Felhasználói Tartalom) közzétételéhez a Weboldalon regisztráció szükséges.

 

14.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult a közzétételt megtagadni vagy törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, illetve amelyek Szolgáltató megítélése szerint:

· jogszabályba, közerkölcsbe ütköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap szellemiségével, profiljával, szakmai, művészeti minőségbiztosítási szempontjaival, az ehhez fűződő érdekeivel,

· tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

· harmadik személy személyes adatát bármiféle formában közzéteszik;

· üzleti és/vagy banktitoknak minősülő adatot tartalmaznak;

· tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;

· a felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

· harmadik személy szellemi alkotásokhoz való jogát illetve védjegy jogosultságát sérti vagy sértheti, különöstekintettel az Onlinemarket Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogaira és védjegyeire;

· olyan linkeket tartalmaznak, amelyek kártékony weboldalra mutatnak, vagy vírust tartalmaznak

· tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

 

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek

· nagybetűs írásmóddal kerülnek megjelenítésre

· egymás után több soron keresztül ugyanazon tartalommal kerülnek közzétételre

· IP címet, illegális FTP szervert, webcímet tartalmaznak

· öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben kerülnek megfogalmazásra

· más felhasználó élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetésére, megfélemlítésére, zaklatására, lealacsonyítására vagy megszégyenítésére irányuló a bejegyzéseket, képeket tartalmaznak

· a témához nem tartozó (off-topic) bejegyzések.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül jogosult törölni (vagy spambe helyezni) az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek magánszemélyek marketing célú megkeresését célozzák, a magánszemély Felhasználó önkéntes, előzetes hozzájárulásának hiányában.

 

 A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a) Felhasználó nem műtárgyhirdetést helyez el.

b) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.

c) Felhasználó az alkotásról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

d) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

e) Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

f) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

g) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

h) A Felhasználó (galéria, műkereskedő) jogosulatlanul helyezi el az adott alkotást (bejelentés esetén Felhasználó aláírt szerződéssel köteles igazolni az alkotás tekintetében a hirdetés feladásának jogszerűségét).

i) Fenntartjuk az oldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

 

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a megrendelt hirdetéseket a www.artotek.hu facebook oldalán, valamint az Onlinemarket Kft. partnereinek kiadványaiban a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye.

Szolgáltató kizárólag írásos formában – email, postai levél – fogadja el Felhasználótól a megszüntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után Kiadó a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Felhasználó felé. Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

 

14.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató a 14.2. pontban foglaltak szerint jár el, kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 

14.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a 14.2. pontban foglaltakat megsérti, úgy a Szolgáltató jogosult az oldalról időlegesen (1 napra, 1 hétre, 1 hónapra) vagy véglegesen kitiltani. A kitiltás ideje a Felhasználó Felhasználási Feltételekben foglalt jogsértő magatartásának súlyosságától, valamint a jogsértő magatartás ismétlődő jellegétől függ. Különösen súlyos jogsértés miatti végleges kitiltás esetén a kitiltás meghatározatlan ideig tart. Végleges hatállyal történő kitiltás esetén a kitiltással egyidejűleg a Felhasználó regisztrációja is törlésre kerül. A Felhasználó honlapról történő kitiltásának/törlésének jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek. A Felhasználó honlapról történő kitiltása a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig tart, ezen időtartam lejártát követően a Felhasználó a honlapot ismét használhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót törli a kitiltottak listájáról. A kitiltott Felhasználó személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli a Szolgáltató, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal Felhasználói Tartalmakat közzétenni, a kitiltástól számított 1 napig, 1 hétig vagy 1 hónapig ne tudjon. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználót véglegesen kitiltotta a honlapról és egyúttal törölte regisztrációját, személyes adatait (felhasználónevét és email címét) a kitiltást követően abból a célból kezeli, hogy a Felhasználó ugyanezen adatokkal regisztrálni ne tudjon.

 

14.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el.

 

15. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

 

16. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult ellenőrizni.

 

III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

 

1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény szerint.

2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a hirdetés tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.

5. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.

6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsődlegesen az Onlinemarket Kft. szakmai partneri körébe tartozó print és online kiadványokban használja fel a tartalmakat. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.

8. A Felhasználó szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom nem ütközik jogszabályba, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

9. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

 

IV. Moderálási alapelvek

 

1. A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

 

2. Szolgáltató ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a felhasználói tartalmakat:

 · Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;

· Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hirdetéseket törli, amint azok tudomására jutnak;

· Fenntartja a jogot, hogy a bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;

· Szolgáltató a hirdetéseket moderálja.

 

3. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentése az info@artotek.hu email címen lehetséges.

 

4. A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a szolgáltatás oldalain elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az a csatolást elhelyező személyt terheli.

 

V. Szavatosság és felelősség

 

1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.

 

2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

 

4. A Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

 

5. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a meghirdetett alkotások adásvételének létrejötte és a felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítése tekintetében. Szolgáltató semmilyen tekintetben nem mentesíti a feleket az alkotások adásvételével kapcsolatban a szokásos vagy elvárható tájékozódási, illetve az őket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése alól, e körben minden felelősséget kizár.

 

6. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem vesz részt az alkotások eladói és a vevők közötti tényleges jogügyletekben, ezért a közöttük esetlegesen felmerülő vitás, jogvitás, peres eljárásokban megfogalmazott, érvényesített követelések és igények tekintetében a Honlap (ideértve annak üzemeltetőjét, tulajdonosait, munkavállalóit, partnereit) a felelősségét kizárja.

 

7. A Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból:

- az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése;

- az internethálózat jelen szerződésteljesítését megakadályozó működési hibái;

- a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is.

 

Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő rendszerinformációkat, díjcsomag-adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti díj-változtatásra vagy egyéb módosításra.

 

VI. Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatálya

 

1. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosított Felhasználási feltételek hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a módosításról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.

 

2. Jelen Felhasználási Feltételek 2021. július 1. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.artotek.hu weboldalon kerül közzétételre.